Your keywords here

مطالعات تعيين حريم و بستر رودخانه ارداك

مهندسی رودخانه
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

رودخانه ارداك (بوقمج) از دامنه‌هاي كوه جهانگير از رشته ارتفاعات هزار مسجد واقع در 85 كيلومتري شمال باختري مشهد سرچشمه مي‌گيرد. اين رودخانه در جهت جنوب غربي جريان مي‌يابد. روستاهاي بوقمج، گاه، امرودك و تلقور را مشروب نموده و مسير خود را به جنوب تغيير مي‌دهد. طول اين رودخانه 70 كيلومتر بوده و حوضه آبريز آن 589 کیلومترمربع وسعت دارد. در 2 كيلومتري شمال روستاي ارداك، سد ارداك احداث‌شده است.

خدمات ارائه‌شده:

  • بررسي وضعيت توپوگرافي و فيزيوگرافي حوضه‌هاي موردبررسی
  • تعيين رژيم آبدهي رودخانه‌
  • تعيين وضعیت سيلاب رودخانه‌
  • مطالعات فرسايش و رسوب رودخانه
  • مطالعات کاربری اراضی
  • مطالعات اقتصادی و اجتماعی
  • مطالعات ریخت‌شناسی
  • مطالعات هیدرولیک

در این پروژه، با استفاده از پهنه سیلابی استخراج‌شده از مطالعات هیدرولیک و دیگر مشخصات مهم رودخانه ارداک که از سایر مطالعات به‌دست‌آمده است، خط بستر و حریم رودخانه مذکور با استفاده از بازدید میدانی نهایی شده است.