Your keywords here

مطالعات تعيين حد بستر و حريم سراسري به همراه عمليات نقشه‌برداری پنج شاخه از رودخانه‌های حوضه كرخه

مهندسی رودخانه
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

یکی از وظایف شرکت های سهامی آب منطقه ای، حفظ و صیانت از منابع و مجاری آب است، از این رو این شرکت اقدام به تهیه نقشه های حد بستر و حریم رودخانه ها می نماید.  در این راستا انجام مطالعات تعیین حد بستر و حريم رودخانه‌هاي حوزه کرخه در استان لرستان به عهده مهندسین مشاور آساراب قرار گرفت. در این پروژه حدود 340 کیلومتر از رودخانه‌های استان لرستان شامل رودخانه‌های هرودهنو، هروکاکارضا، کهمان، چم ذکریا، کشکان و پلدختر نقشه‌برداری شد و سپس حد بستر و حریم آن ها تعیین گردید. مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌های مذکور شامل سه قسمت مطالعات پایه، مطالعات تخصصی و تلفیق و جمع‌بندی بوده است.

خدمات ارائه‌شده:

  • انجام مطالعات منابع آب و تعیین مقادیر سیلاب برای دوره های بازگشت مختلف
  • بررسی مطالعات حقوقی قبلی و سوابق تعیین حد بستر و حریم ها
  • انجام مطالعات ریخت شناسی، فرسایش و هیدرولیک جریان به منظور تهیه نقشه های پهنه بندی سیلاب
  • تهیه نقشه های حد بستر و حریم رودخانه های مورد مطالعه و تعیین موقعیت های نصب روپر های حد بستر
  • تهیه نقشه های متصرفین بستر رودخانه و منابع آب
  • متره و برآورد و تهیه اسناد مناقصه روپرگذاری حد بستر رودخانه های مورد مطالعه