Your keywords here

مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سد لاسک

محیط‌ زیست
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

احداث سد لاسک باهدف تأمین آب کشاورزي و شرب شهرستان فومن در زمره برنامه‌های عمرانی شرکت آب منطقه‌ای گیلان قرارگرفته است. محدوده مطالعاتی در داخل منطقه جنگلی امامزاده ابراهیم واقع‌شده، ازاین‌رو حفظ پوشش گیاهی و اکوسیستم جنگلی در این پروژه بسیار حائز اهمیت است. تعاملات بسیاری در خصوص امکان تغییر در ساخت‌گاه سد و یا تغییر ارتفاع سد با کارفرماي پروژه صورت گرفت که درنهایت گزینه جابه‌جایی فنی حذف و گزینه تغییر ارتفاع سد مورد تصویب قرار گرفت و با توجه به بررسی­هاي میدانی و انجام جلسات کارشناسی، راهکارهاي لازم جهت حفظ کاربری­هاي اراضی موجود ارائه شد. همچنین اثرات ساخت سد بر منطقه پائین‌دستی خصوصاً تالاب انزلی مورد شناسایی قرار گرفت و سهم حقابه زیست‌محیطی تعیین گردید تا در محاسبات بهره­برداري از سد مدنظر قرار گیرد. به‌منظور بررسی وضعیت کیفی آب 3 ایستگاه نمونه‌برداری در بالادست، مخزن و پائین‌دست رودخانه و گونه‌های شاخص زیستی جانمایی شد.

خدمات ارائه‌شده:

  • انتخاب ۳ ایستگاه نمونه‌برداری در بالادست، مخزن و پایین‌دست رودخانه و انجام نمونه‌برداری
  • تعیین گونه‌های شاخص زیستی
  • پیش‌بینی اثرات زیست‌محیطی گزینه‌ها در مراحل مختلف ساختمانی و بهره‌برداری
  • بررسی جانمایی ساخت‌گاه سد در محل مناسب براي جلوگیري از کاهش خسارات زیست‌محیطی
  • بررسی کیفیت آب بالادست ساخت‌گاه سد
  • پیشنهاد برنامه اقدامات کاهش اثرات سوء زیست‌محیطی