Your keywords here

مطالعات ارزيابي زيست محيطي طرحهاي توسعه در پاياب گرگانرود

محیط‌ زیست
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

سدهای بسیاری در مسیر رودخانه گرگانرود ساخته‌شده است و همچنین ساخت سدهای دیگری نیز در مرحله مطالعاتی قرار دارد. ساخت سدها، تقاضای روزافزون آب در منطقه، رهاسازی آب بازگشتی کشاورزی به رودخانه، وجود انشعابات شور منتهی به رودخانه، رهاسازی پساب و فاضلاب شهرها همگی سبب شوری و کمبود آب در اواخر ماه خرداد تا شهریور پیش از رسیدن به دریا در انتهای رودخانه می‌شود و 12 کیلومتر انتهایی رودخانه به دلیل برداشت بیش‌ازحد آب خشک می‌شود. به‌منظور ترسيم سيما و كيفيت رودخانه گرگانرود و ارائه راهكارهاي لازم در جهت حفظ كيفيت آب رودخانه بر مبناي شاخص­ها و استانداردهاي موجود، مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های توسعه‌ای حوزه آبریز این رودخانه به مهندسین مشاور آساراب واگذار شد.

خدمات ارائه‌شده:

بر اساس شرح خدمات، مطالعاتی به شرح ذیل صورت پذیرفته است:

  • نمونه­برداری میدانی 6 ماهه در پروژه و تحلیل نتایج آزمایش‌های میدانی شامل داده­های فیزیکوشیمیایی، ماهی­شناسی، گیاهان آبزی و آلودگی­ها
  • مطالعات لیمنولوژیک و تعیین نیاز آبی اکولوژیک بر اساس معیارهای زیست­محیطی
  • مطالعات مدل‌سازی و برنامه مدیریت زیست‌محیطی
  • بررسی شرایط محيطي رودخانه به‌منظور تعیین تأثیر طرح­های انجام‌شده یا احتمالی بر پایین‌دست رودخانه
  • بررسی تغییرات و گراديان شوری در طول مسير رودخانه
  • بررسی نیاز آبی رودخانه با توجه به اکوسیستم موجود و ماهي های آن