Enter your keyword

مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي راه آهن دورود- خرم آباد – انديمشک

IN محیط‌ زیست
portfolio
Investor Name:
Published Date:
Location:
Value:
Architecture:
About Project

این راه آهن به طول تقریبی 340 کیلومتر (61/339 کیلومتر) از راه آهن استان لرستان انشعاب خواهد گرفت و در نهایت در مجاورت راه آهن موجود دورود – اندیمشک و پادگان دوکوهه قرار گرفته و در ایستگاه موجود دو کوهه به مسیر راه آهن جنوب متصل می گردد. در کل مسیر، جمعا 19 ایستگاه طراحی و در نظر گرفته شده است. مسیر عبور راه آهن مورد مطالعه در دالان جاده موجود واقع شده است. وجود شرایط سخت توپوگرافی، عوارض طبیعی، خطوط انتقال نفت و گاز، مراکز جمعیتی در روستاها و شهرها و مستحدثات واقع در کریدور موجود و همچنین محدودیتها و الزامات فنی طرح راه آهن موجب شده اند تا طرح هندسی این محور با دشواریهاي خاصی روبه رو گردد. حفر 55 رشته تونل، 78 پل بزرگ و در حدود 300 محل براي ترانشه بري، نشان از سختی کار و حجم عملیات بالاي عملیات و هزینه هاي هنگفت طرح دارد. لذا مشاور زیست محیطی طرح همگام با مشاوران طراح مسیر (شرکتهاي پارس و ایران استون) در سراسر مسیر، بگونه اي عمل کرده اند که تمامی لکه ها و نواحی حساس زیست محیطی مسیر توسط تیم زبده کارشناسی این مشاور شناسایی شده و به طراحان مسیر داده شده است.

خدمات ارائه شده:

  • بررسی عملیات خروج از نواحی مهم زیست محیطی
  • مطالعه و تحلیل واریانتهاي مختلف از نظر امکان الزامات فنی و شرایط توپوگرافی مسیر
  • بررسی گزینه های مورد تصویب کارفرماي طرح (معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاهها)

وجود منطقه تنگ فنی، تالابهاي پلدختر، ذخیره گاههاي جنگلی بلوط در طول مسیر، زیستگاههاي حساس گیاهی و جانوري و وجود کریدورهاي نفتی و گازي در طول این مسیر از مشکلاتی بود که مشاور زیست محیطی این طرح با آن مواجه و براي هر بخش راهکار و واریانت مخصوص ارائه داده است.