Your keywords here

مطالعات کیفیت آب آیدوغموش

محیط‌ زیست
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

با توجه به این که زهکش های اراضی کشاورزی به سد آیدوغموش تخلیه می شود و از آن جایی که در حوضه آبریز آن، منابع آلاینده و تاثیر گذار بر کیفیت آب استقرار یافته است، کیفیت آب سد آیدوغموش به میزان بسیار زیادی تحت تاثیر قرار گرفته و شوری مخزن افزایش یافته است. از اینرو، شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی پروژه مطالعات کیفیت آب آیدوغموش را با هدف ارائه برنامه مدیریت حوضه و سد مخزن، طراحی و اجرایی نموده است. در این برنامه، راهکار­های کاهش آلودگی و شوری با در نظر گرفتن الگوی کشت و همچنین تطبیق با استاندارد های تعریف شده در حوزه آبیاری و زهکشی ارائه گردیده است.

شرح خدمات ارائه شده:

  • پیمایش کامل میدانی
  • آنالیز پارامتر های فیزیکو شیمیایی آب و خاک در محل و آزمایشگاه آساراب
  • شناسایی آنومالی های مشاهده شده در منابع آب
  • بررسی منابع آلاینده بر اساس آنومالی آلودگی
  • ارائه راهکارهای کاهش آلاینده ها
  • اندازه گیری میزان شوری در کلیه سرشاخه ها، آبراهه های اصلی و ورودی و داخل مخزن
  • مدلسازی CE-Qual-W2 جهت بررسی تغییرات شوری در ترازهای مختلف مخزن سد و شبکه آبیاری
  • ارزیابی سازندهای موثر بر شوری آب
  • ارائه راهکارهای جلوگیری از افزایش شوری در زیرحوضه های مختلف سد به کارفرمای طرح جهت اجرا