Your keywords here

مطالعات کیفی مخزن سد شهید رجایی ساری

محیط‌ زیست
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

ساخت گاه سد رجايي بر روي رودخانه تجن در 40 کيلومتري شهر ساري واقع‌شده است. اين سد از نوع بتني دو قوسي با تراز تاج 50/493 متر از سطح دريا باهدف اصلي تأمین آب کشاورزي منطقه پایین‌دست سد احداث می‌شود. در این مطالعه وضعیت کیفی آب مخزن سد شهید رجایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و درنهایت يک برنامه جامع و منسجم مديريت زیست‌محیطی بر اساس نتایج پايش و مدل‌سازی ارائه می‌گردد. با توجه به‌احتمال تغذیه گرایی مخزن سد شهید رجایی ساري و اهمیت آب خروجی این سد در تأمین آب شرب شهر ساري، این مطالعات در اولویت‌های مطالعاتی این استان قرار دارد.

شرح خدمات ارائه‌شده:

  • جمع‌آوری اطلاعات‌پایه زیست‌محیطی منطقه شامل وضعيت اقليمي منطقه، منابع آب‌های سطحي و زیرزمینی و کانون­هاي آلوده‌کننده
  • تعیین شبکه پايش در سطح حوضه آبريز بر اساس اطلاعات محیط‌زیست پایه و منابع آلاینده
  • تعیین پارامترهاي شاخص براي نمونه‌برداری آلاینده‌های زیست‌محیطی
  • اندازه‌گیری دبی رودخانه، نمونه‌برداری و آنالیز پارامترهاي فیزیکوشیمیایی و مواد مغذي آب
  • نمونه‌برداری و آنالیز پارامترهاي آلودگی در آب و رسوب شامل فلزات سنگین، ترکیبات نفتی، شوینده‌ها، سموم کلره و پارامترهاي میکروبی و نمونه­برداري و شناسایی پلانکتون‌ها، ماکروبنتوزها و ماهیان و انگل ماهیان به مدت یکسال
  • مدل‌سازی تغذيه گرایی مخزن سد (با استفاده از مدل دوبعدی CE-QUAL- W2)
  • ارائه یک برنامه جامع و منسجم مدیریت زیست‌محیطی بر اساس نتایج پایش کیفی موقت و مطالعات مدل‌سازی