Your keywords here

مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی سد رامیان

محیط‌ زیست
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

احداث سد مخزنی رامیان باهدف مهار و کنترل سیلاب‌های منطقه، تنظیم رواناب‌ها، تأمین آب شرب و همچنین تأمین برق مورد نیاز، مدنظر شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان قرارگرفته است. گزینه‌های پیش رو برای احداث این سد مخزنی در محدوده روستاهای سید کلاته و باقرآباد بر روی رودخانه رامیان قرار داشت تا با توجه به آبدهی متوسط 2/39 میلیون مترمکعب در سال، تأمین حقابه کشاورزی و نیازهای زیست‌محیطی و همچنین تأمین آب شرب شهرهای موردنظر ممکن شود. لازم به ذکر است که در برنامه‌های توسعه‌ای استان گلستان، لزوم احداث سد برای تأمین آب شرب بخشی از استان گنجانده‌شده که مورد تائید وزارت نیرو نیز بوده است.

شرح خدمات انجام‌شده:

  • مکان یابی ساختگاه احداث سد بر اساس ویژگی های عمومی و فنی طرح
  • بررسی محیط بیولوژیکی، فیزیکی و محیط انسانی اقتصادی و اجتماعی
  • پیشنهاد راهکار های کاهش اثرات محیط زیستی
  • ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی