ماموریت

  • مأموریت ما ارائه راهکارهای مهندسی هوشمندانه و نوآورانه بر اساس نیازهای کارفرمایان در مسیر توسعه پایدار است.
  • آساراب خود را متعهد می داند تا خدمات مهندسی را با روحیه ای پاسخگو، صداقت و اخلاق حرفه ای ارائه نماید.

چشم انداز

  • دستیابی به برتری در ارائه خدمات مطالعات طراحی و مهندسی، نظارت بر ساخت ‌و ساز و فعالیت ‌های مربوط به مدیریت پروژه (PMC) در تمام سطوح شرکت، با اعمال نقطه نظرات کارفرمایان و حفظ ارزش ‌های زیست محیطی
  • ایفای نقش به‌ عنوان یک مهندسین مشاور بین ‌المللی ارائه ‌دهنده راهکارهای جامع
  • دستیابی به اهداف شرکت از طریق فعالیت های گروهی، به کار گیری خلاقیت، جدیت، تکنولوژی و بهبود شرایط برای ارائه بهترین کیفیت
  • حفظ هویت شاخص شرکت و ارتقاء کیفیت به ‌عنوان یک شرکت مهندسی یکپارچه، در یک شبکه گسترده همکاری در ایران و سطح بین المللی