نقشه برداری زمینی

نقشه برداری زمینی

  • تهیه نقشه های توپوگرافی منطقه ای
  • تهیه نقشه های شهرداری و نقشه های کاداستر
  • پیاده سازی طرح ها شامل مسیر ها، لوله ها و خطوط انتقال نیرو
  • تهیه پروفیل های طولی و عرضی

 

پروژه های مرتبط: