مدیریت طرح

مدیریت طرح

  • خدمات هماهنگي، برنامه‌ريزي و كنترل پيشرفت كار
  • مديريت بر خدمات تهيه طرح (مرحله اول)
  • مديريت بر خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي (خدمات مرحله دوم)
  • مديريت بر خدمات تدارك كالا (مصالح و تجهيزات)
  • خدمات سازماندهي براي بهره‌برداري
  • مديريت بر اجراي كار، راه‌اندازي و تحويل

 

پروژه های مرتبط